Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Narrative 1

Yn 2018 mae'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol a'r Arolwg ar Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol AB gan Chwaraeon Cymru yn eu hôl ac rydyn ni'n gyffrous am y cyfleoedd mae hynny'n eu cynnig.

Yn 2013 ac wedyn eto yn 2015 fe wnaethom ni dorri recordiau gyda bron i 120,000 o ddisgyblion a myfyrwyr yn llenwi arolwg 2015, gan ei gwneud yr astudiaeth fwyaf o farn pobl ifanc yn y DU ar y pryd.                 

Ac ar wahân i dorri recordiau a dangos bod Cymru wir eisiau gwrando ar leisiau ei phlant, rydyn ni wedi gweld pethau gwych yn digwydd gyda chanlyniadau'r arolwg yma hefyd. Pethau sydd, mewn gwirionedd, yn gallu newid bywydau llawer o bobl.  

 

 Narrative 2 W

 

Rhaid i ni i gyd chwarae ein rhan

Dydyn ni ddim eisiau i hyn stopio a dyma pam rydyn ni eisiau i chi gefnogi arolygon 2018. Dydi hyn ddim yn bosib heb gefnogaeth ysgolion, colegau, Penaethiaid ysgolion a cholegau, Athrawon a Thiwtoriaid, Gweithwyr Cefnogi mewn Dosbarthiadau ac, wrth gwrs, pawb sy'n gweithio i gefnogi'r arolygon yn yr awdurdodau lleol yng Nghymru.

 

Peidiwch â stopio, mae pethau gwych ar droed

Ar hyd a lled Cymru, rydyn ni'n gweld pethau gwych yn digwydd o ganlyniad i ddata'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn y gorffennol.

Rydyn ni wedi gweld ysgolion yn rhoi llais i'w disgyblion ac, nid yn unig hyn, yn sylwi wedyn ar beth sydd wedi cael ei ddweud. Mae ffrwydrad o gynghorau chwaraeon wedi cael eu creu ledled y wlad, gan roi cyfle i bobl ifanc gyfrannu at gynllunio pa chwaraeon sy'n cael eu cynnig mewn ysgolion a cholegau.

Hefyd rydyn ni wedi gweld canlyniadau'n tynnu sylw at pam nad yw rhai ieuenctid wedi bod yn mwynhau AG yn y gorffennol mewn gwirionedd. Mae mân newidiadau i'r ffordd o wneud pethau, fel newid y cit a chyflwyno gweithgareddau newydd, yn magu hyder ac yn denu cyfranogwyr newydd rheolaidd. 

  • Edrychwch yma ar y 5 prif reswm dros gymryd rhan   

A dyma rai esiamplau o beth mae ysgolion a cholegau yng Nghymru wedi bod yn ei wneud gyda chanlyniadau'r gorffennol

 

 Narrative 3 W

 

Beth yw'r ots os nad yw plant yn hoff o chwaraeon?

Mae'n bwysig eithriadol i blant a phobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol rheolaidd. Heb ddod i arfer gwneud hynny nawr, 'fyddan nhw byth yn dod i arfer ac mae honno'n broblem enfawr i'w hiechyd nhw yn y dyfodol.

Mae AG a chwaraeon allgyrsiol yn cynnig llawer mwy nag a dybiwn ni. O'u cynnig yn briodol, maen nhw'n dysgu sgiliau a chymhelliant i bobl ifanc er mwyn bod yn egnïol yn gorfforol drwy gydol eu hoes. Dyma pam mae defnyddio canlyniadau'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol i greu amgylchedd lle mae pob person ifanc yn hoffi cymryd rhan mewn chwaraeon yn rhywbeth arbennig iawn.

 Ac yn ychwanegol at eu helpu i fod yn fwy llythrennog yn gorfforol, a gwella eu siawns o fywyd iachach, mae rhoi cyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn mwy o chwaraeon, yn amlach, yn cynnig manteision gwych ar unwaith hefyd, fel gwella hyder, dysgu sgiliau meithrin tîm a hyd yn oed cyflawniad academaidd. 

 

Peidiwch â chymryd ein gair ni am hyn

Mae Estyn hyd yn oed yn cydnabod canlyniadau'r arolwg fel tystiolaeth o les. Ac mae AG a chwaraeon wedi cael eu cydnabod fel elfennau allweddol sy'n cyfrannu at iechyd a lles yn y cwricwlwm.

Ac edrychwch pwy arall sy'n cefnogi'r arolwg yma

Dyma sut mae cymryd rhan


Adnoddau Mewnol

DOWNLOADS