Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Mae ein data Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol wedi dod o hyd i gyswllt positif arwyddocaol rhwng cymryd rhan mewn chwaraeon ac iechyd meddwl da.  

Roedd oedolion sy'n egnïol dair gwaith neu fwy yr wythnos un a hanner o weithiau'n fwy tebygol o ddweudd eu bod yn 'teimlo'n dda amdanynt eu hunain' 'yn aml' neu 'drwy'r amser'.

Seilir y canfyddiadau hyn ar ymatebion gan 10,000 o oedolion a dyma'r tro cyntaf i ddata chwaraeon ac iechyd cyhoeddus a data cenedlaethol eraill gael eu casglu ochr yn ochr fel rhan o Arolwg Cenedlaethol Cymru.

Mae'r prif ganfyddiadau eraill yn cynnwys y canlynol:

  • 29% o oedolion wedi dweud eu bod wedi cymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden gorfforol dair gwaith neu fwr yr wythnos, gyda 47% yn cymryd rhan o leiaf unwaith yr wythnos.
  • Mae'r rhai sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden gorfforol rheolaidd yn fwy tebygol o fod â ffordd o fyw iach, fel bod o bwysau iach, yn bwyta eu '5 y dydd' a ddim yn ysmygu. 
  • Mae'r rhai sydd â lefelau gweithgarwch is (llai nag unwaith yr wythnos) yn fwy tebygol o fod yn byw mewn amddifadedd sylweddol, bod yn ddi-waith, bod heb gar a heb fynediad i'r rhyngrwyd, a bod heb gymwysterau ffurfiol.
  • Roedd y rhwystrau allweddol sy'n atal cymryd rhan yn cynnwys: bod yn llai prysur yn y gwaith (32% o oedolion yng Nghymru); bod yn iau (29%); bod yn fwy heini (27%); llai o ymrwymiadau teulol (23%); pe bai'n costio llai (18%); cael mwy o gyfleusterau neu glybiau yn lleol (16%).

Mae rhagor o ganfyddiadau i'w gweld yn ein hadroddiad Cyflwr y Genedl neu drwy edrych ar y tablau data.

Adnoddau Mewnol

Cysylltiadau Allanol

DOWNLOADS