Cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol mewn chwaraeon

Drwy'r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru rydym wedi datgan ein bod eisiau gweld pob plentyn yng Nghymru'n profi'r manteision cadarnhaol sydd i'w cael o gymryd rhan mewn chwaraeon.             

Mae'n hanfodol bod pob plentyn, ac yn wir pob oedolyn, yn hyderus ei fod yn gallu cymryd rhan mewn cyfleoedd chwaraeon o safon uchel.                                                  

LGB postcardMae llawer o ymchwil wedi'i wneud eisoes gan Chwaraeon Cymru i gofnodi'r tueddiadau mewn cyfranogiad, canfyddiadau a safbwyntiau - ymhlith pobl ifanc ac oedolion.  

Yn ystod haf 2012, mewn partneriaeth â Stonewall Cymru, aethom ati i wahodd unigolion lesbiaidd, hoyw a deurywiol sy'n byw yng Nghymru i rannu eu safbwyntiau am chwaraeon drwy gymryd rhan mewn grwpiau ffocws, cyfweliadau lled-strwythuredig neu drwy lenwi arolwg ar-lein.

Mae'n datgelu bod gan lawer o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol ddiddordeb mewn chwaraeon ond hefyd maent wedi cael profiadau negyddol o chwaraeon ac wedi troi eu cefn, neu maent yn teimlo ei fod yn amgylchedd amhleserus a pheryglus i bobl hoyw.

Os na chaiff y problemau hyn sylw, rydym mewn perygl o eithrio, ac nid ysbrydoli, cenhedlaeth o bobl o'r manteision niferus sydd i'w cael o gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae'r neges yn glir: mae'n rhaid i'r rhai sy'n ymwneud â rhedeg chwaraeon wneud mwy i ddangos eu hymrwymiad i fynd i'r afael â homoffobia ac i annog pobl hoyw i gymryd rhan mewn chwaraeon. 

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am ddarganfyddiadau'r adroddiad, a'r argymhellion sydd wedi'u cyflwyno, lawrlwythwch yr adroddiad llawn yma.         

Rhwydwaith Chwaraeon Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol                 

Ar sail yr adroddiad, mae Rhwydwaith LHDT Chwaraeon Cymru wedi cael ei sefydlu er mwyn sbarduno cydraddoldeb i bobl LHDT mewn chwaraeon yng Nghymru. Mae'r Rhwydwaith wedi datblygu Siarter ac mae'n annog ysgolion, clybiau a chyrff rheoli cenedlaethol o bob cwr o Gymru i ymrwymo iddo.

Mae'r Siarter yn ymrwymiad i weledigaeth o gymuned chwaraeon LHDT ffyniannus yng Nghymru, lle mae unigolion yn teimlo bod croeso iddynt ac yn ddiogel rhag unrhyw fath o wahaniaethu yn eu herbyn. Mae'r siarter hefyd yn ymrwymo i bolisi dim goddefgarwch tuag at homoffobia, deuffobia a thrawsffobia. Mae posib lawrlwytho'r Siarter yma.

Blogiau a ffeithlenni

Rydym wedi datblygu amrywiaeth o flogiau a ffeithlenni a gellir eu lawrlwytho ar ochr dde'r dudalen hon.