Mentro Allan

Gwybodaeth am y rhaglen | Ymchwil | Cyhoeddiadau | Ymchwil annibynnol | Effaith Mentro Allan

Gwybodaeth am y rhaglen

Roedd y rhaglen Mentro Allan (2005-2011) cenhedlu i gasglu tystiolaeth ar effeithiolrwydd ymyriadau a gynlluniwyd i gynyddu lefelau isel a chymedrol gweithgarwch corfforol ymhlith unigolion yn flaenorol eisteddog, trwy ddefnyddio'r amgylchedd naturiol.

Arweiniodd Chwaraeon Cymru Partneriaeth Cenedlaethol o sefydliadau sy'n rheoli'r rhaglen. Mae'r partneriaid yn Chwaraeon Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Pymtheg prosiect yn sefydlu a rhedeg gan bartneriaid lleol ar draws Cymru, pob un yn anelu at gynyddu gweithgarwch corfforol ymhlith un neu fwy o grwpiau targed.

Grwpiau targed yn cynnwys pobl ifanc sydd mewn perygl o ymddieithrio, merched ifanc, pobl hŷn, pobl ar incwm isel, pobl ag anableddau corfforol neu ddysgu, pobl â phroblemau iechyd meddwl, gofalwyr, pobl sy'n profi unigedd gwledig, a chymunedau lleiafrifoedd ethnig.

Ymchwil i newid ymddygiad a'r amgylchedd naturiol

Mae Partneriaeth Cenedlaethol Cytunodd pedwar cwestiwn ymchwil (neu 'canlyniadau dysgu') i ganolbwyntio y dystiolaeth a gasglwyd ar fylchau ymchwil a nodwyd gan randdeiliaid:

 • Sut mae pobl mewn grwpiau gwahanol eisteddog newid eu hymddygiad i fod yn egnïol a chadw'n brysur?
 • Pa gymorth y mae pobl mewn grwpiau gwahanol eisteddog angen i chi gymryd rhan, newid eu hymddygiad a chynnal y newid hwnnw?
 • Beth yw effaith lleoliad awyr agored ei gael ar brofiad pobl o weithgaredd corfforol? Ydy hyn yn gwneud gwahaniaeth i aros yn weithgar?
 • Pa drefniadau cyflwyno partneriaeth, rheoli a gwasanaeth yn gweithio orau i gefnogi newid ymddygiad yn y tymor hir?

Y dasg gyntaf o bartneriaethau lleol oedd nodi gyfranogwyr posibl mewn ardaloedd dethol o gwmpas Cymru y mae wedi'u teilwra allgymorth a chefnogaeth gallai prosiectau gael eu cynllunio a'u darparu i newid eu ffordd o fyw. Mae pob prosiect yn mabwysiadu dull arbrofol, profi beth oedd yn ymddangos i weithio trwy arsylwi a deialog gyda chyfranogwyr gan ddefnyddio ymchwil gweithredu. Roedd hyn o gymorth ymarferol strategaethau llwyddiannus i gael eu mireinio drwy adborth gan ddefnyddwyr.

Cyhoeddiadau

Mae cyfres o gyhoeddiadau eu cynhyrchu gan y Bartneriaeth Genedlaethol, gan ddefnyddio'r wybodaeth a gasglwyd drwy'r broses ymchwil gweithredu cyfranogol. Mae'r profiadau a ddisgrifir yn y papurau ddistyllu o brofiadau chofnodi'n ofalus y prosiectau hyn gan eu bod cyntaf a wnaed cysylltiad â'u gyfranogwyr targed, dechreuodd i ddeall eu hanghenion, a roddodd iddynt eu blas cyntaf o weithgarwch corfforol, eu helpu i sefydlu patrwm rheolaidd o weithgaredd a gefnogi, eu trosglwyddo tuag at ffyrdd gweithgar o fyw cynaliadwy yn annibynnol ar y prosiectau.

 • Papurau briffio wedi eu hanelu at lleol neu genedlaethol project / gwasanaeth rheolwyr a gwneuthurwyr polisi. Pob papur briffio yn cwmpasu gwahanol pwnc er bod sawl agwedd sy'n cydberthyn.
 • Canllawiau i ymarferwyr wedi eu cynllunio i gefnogi pobl gweithredu prosiectau yn y maes. Bydd y canllawiau hyn fod o ddefnydd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithgarwch corfforol, iechyd, cydraddoldeb, yr amgylchedd naturiol, gwirfoddoli, rheoli  prosiectau a arweinir gan gyfranogwr prosiectau.
 • Mae cyfres o astudiaethau achos wedi cael eu casglu oddi wrth y prosiectau Mentro Allan lleol sy'n cynnwys y Canlyniadau 4 Dysgu ar gyfer y brif raglen. Bydd y rhain yn astudiaethau achos yn rhannu stori, yn dangos yr effaith y prosiect a thynnu sylw at y gwersi a ddysgwyd.

Ymchwil annibynnol

Yn ychwanegol at y dulliau gweithredu ymchwil cyfranogol, dîm ymchwil annibynnol wedi'i leoli yn y Cefn Gwlad a Chymuned Sefydliad Ymchwil (CCRI) (Prifysgol Gorllewin Lloegr a Phrifysgol Swydd Gaerloyw) a Phrifysgol Caerfaddon waith ymchwil i ddal y lleisiau a phrofiadau o gyfranogwyr a staff y prosiect yn uniongyrchol.

Mae eu hadroddiad yn archwilio sut y gall pobl fod yn fwy egnïol a sut y gall sefydliadau eu cefnogi i gyflawni hyn, yn ogystal ag effaith lleoliad gweithgaredd yn yr awyr agored ar gymryd rhan a phrofiadau sy'n cymryd rhan.

Effaith Mentro Allan

Ystadegau a gasglwyd ar gyfer y sioe adroddiad terfynol y rhaglen:

 • Roedd gan Mentro Allan cysylltwch â 9739 unigolion.
 • Prosiectau targedu pobl yn y cymunedau demograffig eu bod yn bwriadu cyrraedd, er ei fod yn aml yn 'llanast' neu 'niwlog ar yr ymylon' gyda chyfran y bobl sy'n mynychu yn ffrindiau neu deulu o'r unigolion sy'n bodloni'r meini prawf targed.
 • Prosiectau yn llwyddiannus yn targedu pobl eisteddog, er bod yma unwaith eto roedd pobl sydd eisoes yn bodloni lefelau Llywodraeth Cymru a argymhellir o weithgaredd corfforol.
 • Y rhai a oedd yn gymharol anweithgar, gan adrodd lefel gweithgaredd cychwynnol o lai na thri diwrnod gyda mwy na 30 munud o weithgarwch cymedrol o egnïol corfforol, yn debygol o gynyddu eu gweithgarwch corfforol ôl dod i gysylltiad 6-12 mis gyda Mentro Allan. O'r rhai a gwblhaodd lefel tri gweithgaredd corfforol (PAL) ffurflenni, 41 y cant wedi cynyddu eu gweithgaredd corfforol i dri neu fwy o ddiwrnodau o 30 munud cymedrol neu weithgarwch corfforol egnïol yr wythnos.
 • Y rheiny a oedd mewn cysylltiad â'r prosiectau ar ôl 6 mis yn dangos cynnydd yn eu defnydd o'r awyr agored ar gyfer eu gweithgarwch corfforol.
 • Cynhaliodd staff a gwirfoddolwyr ystod eang o hyfforddiant, gydag o leiaf 204 o bobl sy'n derbyn hyfforddiant. Mae'r cyrsiau mwyaf cyffredin oedd ar gyfer cerdded a chymorth cyntaf.
 • Prosiectau defnyddio amrywiaeth eang o weithgareddau i ymgysylltu â phobl. Prosiectau oedd wedi'u harwain gan bobl yn eu dewis o weithgareddau, felly mae'r proffil presenoldeb mewn gweithgareddau yn dangos y dewisiadau cadarnhaol y cyfranogwyr. Fodd bynnag, roedd daearyddol a gallu / profiad cyfyngiadau ar gyfer rhai gweithgareddau, felly nid oedd rhai prosiectau yn darparu rhai gweithgareddau o gwbl.

Adnoddau Mewnol

DOWNLOADS