Papurau briffio

Cynyddu gweithgarwch corfforol yn yr awyr agored a'r amgylchedd naturiol. Hydref 2010.

Mae'r papur hwn yn amlinellu darganfyddiadau'r ymchwil i sut i weithio â gwahanol grwpiau targed er mwyn eu  hannog i ddefnyddio'r awyr agored. Mae'r papur yn trafod sut fu i staff y prosiect weithio â chyfranogwyr er mwyn goresgyn y rhwystrau oedd yn eu hatal rhag bod yn egnïol yn yr awyr agored. Mae'r ymchwil o ganlyniad yn awgrymu bod gwerth sylweddol mewn cefnogi datblygiad cyfleoedd am weithgareddau yn yr awyr agored yng Nghymru.

Gall darparu gweithgareddau awyr agored yn yr amgylchedd naturiol arwain at fanteision arbennig iawn i gyfranogwyr, y tu hwnt i'r rhai a geir o gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol dan do. Canfu staff Mentro Allan bod yr awyr agored wedi bod yn lleoliad addas ar gyfer gweithio â'r grwpiau hynny a ystyrir fel rhai 'anodd eu cyrraedd'.

Gwirfoddoli. Awst 2011.

Gwirfoddoli yw un o'r themâu trawsbynciol sy'n datblygu o'r ymchwil, ac mae'n  berthnasol i dri allan o'r pedwar o'r canlyniadau dysgu allweddol. Mae  gwybodaeth ar gyfer y papur briffio hwn yn deillio'n benodol o astudiaethau achos gwirfoddolwyr sydd wedi cael eu darparu gan y prosiectau, o sylwadau mewn seminarau gwerthuso, cofnodion dyddiadur myfyriol a gadwyd gan gydlynwyr prosiect, ac o enghreifftiau eraill o astudiaethau achos a phapurau briffio  Mentro Allan.

Gweithgarwch Corfforol yn yr Awyr Agored ar gyfer Pobl gyda Phroblemau Iechyd Meddwl. Mai 2011.

Mae'r papur hwn yn ystyried sut i weithio gyda phobl â phroblemau iechyd meddwl er mwyn gwneud defnydd o'r awyr  agored/amgylchedd naturiol, yn cynnwys y rhwystrau sy'n atal cyfranogiad a sut cawsant eu goresgyn. Mae'n trafod manteision gweithgarwch awyr agored ar gyfer y grŵp hwn, yn seiliedig ar ddarganfyddiadau a negeseuon cyffredin y gellid eu trosglwyddo i'w defnyddio wrth ddatblygu prosiectau newydd.

Camu ac yna carlamu: addasu'r gefnogaeth ar gyfer gwahanol grwpiau demograffig. Hydref 2010.

Mae'r papur hwn yn amlinellu darganfyddiadau'r ymchwil i'r math o gefnogaeth y mae pobl mewn gwahanol grwpiau segur ei hangen er mwyn cymryd rhan, newid eu hymddygiad a chynnal y newid hwnnw. Yn ogystal â chanolbwyntio ar bedwar grŵp targed, yn seiliedig ar faterion a gofynion cyffredin, mae'r papur hefyd yn tynnu themâu cyffredin at ei gilydd o'r grwpiau amrywiol, er mwyn sefydlu thmâu i'w hystyried gan gydlynwyr y prosiectau wrth ddatblygu prosiectau gweithgarwch corfforol.

Cynllunio'r camau at newid ymddygiad: cyngor ymarferol. Hydref 2010.

Mae'r papur hwn yn amlinellu darganfyddiadau'r ymchwil i sut mae partneriaethau, rheolaeth a threfniadau cyflwyno'n gweithio orau er mwyn cefnogi newid hirdymor mewn ymddygiad. Yn arbennig, mae'n canolbwyntio ar yr agweddau ymarferol ar reoli a chyflwyno
rhaglenni gweithgarwch sydd wedi'u rhoi ar brawf ledled prosiectau MA. Mae'n glir bod gwahanol ddulliau o weithredu'n gallu bod yn llwyddiannus ac felly mae'n rhaid wrth gynllun hirdymor er mwyn arwain staff y prosiectau i wneud penderfyniadau wrth i'r rhaglen weithgarwch gael ei datblygu.

Camu ymlaen gyda'n gilydd: dulliau o weithio mewn partneriaeth. Hydref 2010.

Mae'r papur hwn yn amlinellu darganfyddiadau'r ymchwil i sut mae partneriaethau, rheolaeth a threfniadau cyflwyno'n gweithio orau er mwyn cefnogi newid hirdymor mewn ymddygiad. Yn arbennig, mae'n canolbwyntio ar y dull o weithio drwy bartneriaeth sydd wedi'i fabwysiadu ledled prosiectau MA, wrth reoli a chyflwyno.

Mae siwrnai datblygu partneriaeth wedi cael ei phrofi ar lefel genedlaethol a lleol. Po gliriaf yw'r amcanion a'r nodau ar y dechrau, yr hawsaf yw denu'r bobl a'r partneriaid priodol i gefnogi'r prosiect ac i gyfrannu at arbenigedd priodol yn ystod ei oes. Mae angen ystyried dylanwadau mewnol ac allanol a chynllunio ar eu cyfer yn ystod cyfnodau paratoi, cyflwyno a chynaliadwyedd y prosiect.

Ymchwil Gweithredu: effaith 'Dull Mentro Allan'. Hydref 2010.

Mae'r papur hwn yn amlinellu darganfyddiadau'r ymchwil i sut mae partneriaethau, rheolaeth a threfniadau cyflwyno'n gweithio orau er mwyn cefnogi newid hirdymor mewn ymddygiad. Yn arbennig, mae'n canolbwyntio ar y dull dysgu seiliedig ar ymchwil gweithredu sydd wedi'i ddefnyddio ledled prosiectau MA.

Canfu staff y prosiectau bod manteision i'w cael o gymryd rhan mewn prosiect cenedlaethol sy'n darparu cyngor a chyfarwyddyd, yn ogystal â chyfleoedd i staff rannu profiadau. Mae dull MA o weithredu wedi arwain at ddysgu am "brofiadau go iawn" pobl na fyddent yn cymryd rhan fel rheol ac mae hyn wedi arwain datblygiad y prosiectau o bersbectif y cyfranogwr, yn hytrach na rhoi'r ffocws ar bolisi neu ddull y darparwr gwasanaeth o weithredu'n seiliedig ar ragsyniadau sydd wedi'u ffurfio.

Papur Seminar. Tachwedd 2010.

Cynhaliwyd Seminar Weinidogaethol ar Dachwedd 1af 2010.  Mae'r papur hwn yn amlinellu canfyddiadau a ddaeth i'r amlwg yn sgil ymchwil Mentro Allan. Mae'n dod â chasgliadau pob un o ganlyniadau dysgu Mentro Allan ynghyd i sefydlu themâu y dylai llunwyr polisïau, dylunwyr rhaglenni a chyrff ariannu eu hystyried wrth ddatblygu prosiectau gweithgarwch corfforol cyfredol neu gyflwyno rhai newydd.